Международни комбинирани превози условия

Международни комбинирани превози условия, полезна информация от експертите по превоз на всички видове контейнери – konteineri.net

Международни комбинирани превози

Необходими условия за развитие на международните комбинирани превози:

 1. Ръководство и координация на проектите на държавно ниво.
 1. Необходимост от приемане от държавите, през територията на които преминават маршрутите за международните комбивирани превози, на пакет от мерки за стимулиране развитието им и подобряване конкурентноспособността на железопътния транспорт, изразяващ се в:
 • Сключване на двустранни споразумения за подкрепа на комбинираните превози с всички страни по определени маршрути, включващи пакет от стимулиращи мерки;
 • Намаляване на времето за граничен престой на превозните средства, използващи комбинирания превоз;
 • Осигуряване на поощрителни разрешителни за овтомобилните превозвачи, ползващи комбинираните превози;
 • Движение на пътни превозни средства, регистрирани на територията на една от договарящите страни, между държавната граница и терминал за комбинирани превози на територията на другата договаряща страна без разрешително и освобождаването им от заплащане на пътни такси;
 • Въвеждане на ограничения за движение през почивни, празнични дни и през нощта, които в същото време да не мажат за превозните средства, включени в схемите за комбиниран превоз;
 • Въвеждане на по – високи такси за тежкотоварни автомобили при движението им по автомагистралите и др;
 • Хармонизиране на националните законови уредби по отношение на максималните допустими маси и размери на пътните превозни средства, както и за измервателните процедури с тези, прилагани в ЕС;
 • Координиране на инвестиционните приоритети по отношение на инфраструктурата по отношение на инфраструктурата на комбинирани превози;
 • Въвеждане на преференциални инфраструктурни такси за комбинирани превози, по – ниски от тези за традиционните товарни железопътни превози;
 • Осигуряване на директни бюджетни инвестиции, субсидии и държавни гаранции за развитието на комбинираните превози.
 1. Осигуряване на финансови средства за инвестиции в подвижен състав, реконструкция, модернизация и ново строителство на терминали при съгласуване на инвестиционните планове и проекти от всички заинтересовани страни /железопътни предприятия, оператори, спедитори, автомобилни превозвачи и други/.
 1. За българската страна е необходимо да се изпълнят и следните условия:

От страна на железопътния превозвач:

 • Осигуряване на специализиран подвижен състав за комбинирани превози

От страна на НКЖИ:

 • Подобряване на състоянието на железопътната инфраструктура и съоръженията по разглежданите релации;
 • Проектиране и строителство на Ro-La терминали

От страна на Оператора:

 • Взаимодействие с автомобилните превозвачи и рекламиране на услугата за добро позициониране на транспортния пазар.

Международните комбинирани превози са сложен и тясно обвързан транспортен процес. За успешното им реализиране е необходимо да бъдат изпълнени поредицата от зваимосвързани условия, посочени по – горе. Неизпълнението им води до прекъсване на експлоатационната или финансова верига и до невъзможност за стартиране на проекта.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО