Манастирите в България

Манастирите в България, полезна информация от експертите по почивки в България – holidaybulgaria.com. Там ще намерите подробна информация за топ 10 манастири в България

Манастирите в България

Като стопански отрасъл туризмът получи мащабно развитие в България през 60-те години. Важно значение за неговото развитие имат удобното транспортно – географско местоположение на страната, наличието на неповторими природни ресурси и забележителности и антропогенни обекти. Те се посещават от голям брой както наши така и чуждестранни туристи. Затова стопанския туризъм и в бъдеще ще продължи да бъде един от приоритетните и високо доходни стопански отрасли на България.

Настоящата публикация за значението на манастирите в България като ресурс за развитието на вътрешния и международния туризъм. Тя има за основна цел да направи някои общи изводи за мястото и ролята на българските манастири. Като развитието на вътрешния и международния туризъм от гледна точка на тяхното културно – историческо значение и степента на туристическата им усвоеност. Целта включва още изследване на манастирите, като антропогенни ресурси в страната, анализиране на степента на използваемостта им от нашите и чуждестранни туристи и прогнозирането на тяхното използване в бъдеще.

За успешно реализиране на поставената цел са набелязани някои задачи:

  1. Набиране и проучване на основната теоретико-методична литература по засегнатата тема;
  2. Проследяване на историческото възникване и обособяване на манастирите в България, културно – историческото им значение и необходимостта от опазване, разглеждането им като антропогенни рекреационни ресурси;
  3. Изследване на природните условия и ресурси като предпоставка за възникването на манастирите в страната. Оценяване на географското им разположение, тяхната достъпност и екологично състояние.
  4. Проучване на състоянието на религиозните обекти (стари манастири и църкви), които представляват антропогенни туристически ресурси и предизвикват интерес у наши и чуждестранни туристи;
  5. Направа на кратка характеристика на 10-те най -значими български манастира. Тя е направена на базата на 10-те типично избрани показатели;

Посочване на възможности за по-пълно използване на природните, стопански и финансови ресурси. С оглед увеличаване на доходите и ефективността от развитието на туризма.

Събраната по тези въпроси информация дава възможност да отразим състоянието на манастирите в настоящия момент. Както и възможностите, които те предлагат за развитието на туризма в страната. Да посочим основните проблеми и да потърсим идеи за тяхното решаване.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО